Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

 

Adı              Tamer

Soyadı        KAZAZ 

Görev Yeri  Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Görevi         : Bitkisel Üretim ve Bitki sağlığı Şube Müdürü ​

Doğum Tarihi : 28.10.1970

Doğum Yeri : Akçaabat 

Medeni Durum : Evli-Eşi Çalışıyor . 

Özgeçmiş

1 Erkek Çocuk Babası. Askerlik : Tamamladı begin_of_the_skype_highlighting 0 -539 707 5368 ÜCRETSİZ  end_of_the_skype_highlighting E-posta : tamerkazaz@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ İlk – Orta ve Lise Eğitimini : Akçaabat İlçesi Akçaköy ilkokulu- Ortaokulu ve Lisesinde tamamladım. Lisans : Atatürk Üniversitesi – Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri Bölümü (1990-1994) İŞ DENEYİMİ Milli Eğitim Bakanlığında 1997-2001 yılları arasında Sınıf Öğretmenliği yaptıktan sonra Kurumlar arası geçiş yaparak, 2001 yılı Ocak ayında Bayburt Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesine Ziraat Mühendisi olarak atanarak göreve başladım. 3 yıl Bayburt Tarım İl Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra 2004 yılı Ocak ayında Trabzon Tarım İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak atanarak ilgili şubenin Mera Biriminde 3 yıl Ziraat Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2007 yılından 2014 yılı Ağustos ayına kadar mera biriminde mera birim sorumlusu olarak görev yaptım. 2007 yılı Ocak ayı itibariyle İl Mera Komisyonunda komisyon üyesi olarak görevimi sürdürmekteyim. Ayrıca Sivil toplum örgütlerinden Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna seçilerek yazman olarak görev yapmaktayım. 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanarak yeni görevime başladım.


S.NoAdıSoyadıÜnvanı
1TamerKAZAZŞube Müdürü
2AynurABDİOĞLUTekniker
3VeyselHACIOĞLUPeyzaj Mimarı
4NevinERDENTekniker
5DenizÖZTÜRKİşçi/Usta Yrd.
6SerkanGÜMÜŞDAĞMühendis
7ÇetinUÇAKMühendis
8FikriyeÇAKIRTekniker
9YasemenKURTCANMühendis
10NevinHASANÇEBİMühendis
11EsraDORUKOĞLUMühendis
12BirolTONYAMühendis
13ErcanŞAHİNMühendis
14AhmetEMİRMühendis
15Mehmet ŞahinAKŞEHİRMühendis
16DuyguSUİÇMEZ ÇUVALCIHarita Mühendisi​

​Haızrlanmakta

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün görevleri

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak, 

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek, 

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek, 

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak, 

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek, 

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak, 

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak, 

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek, 

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak, 

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek, 

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak, 

j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek. 

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek. 

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek, 

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, 

n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek, 

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, 

ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek, 

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, 

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak. 

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak, 

ş) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek, 

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek, 

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek, 

ü) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek. 

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek. 

y) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak, 

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak. 

bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

''