Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü


 

Adı              Ersin Eray

Soyadı        : KESKİN

Görev Yeri  Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Görevi         : Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü

Özgeçmiş

21.09.1975 tarihinde Samsun'un Terme ilçesine bağlı Altunlu köyünde doğdu. İlkokulu Altunlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Konya Mevlana İlköğretim Okulunda tamamladı. 1989 yılında Kurumlar Sınavında kazanarak girdiği Samsun Veteriner Sağlık Meslek Lisesini 1992 yılında bitirdi ve aynı yıl Kastamonu ili Tosya ilçesi İlçe Tarım Müdürlüğünde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı. Memuriyet görevini ifa ederken 1994 yılında kazandığı K.T.Ü. Ordu Ziraat Fakültesini Ordu ili Gürgentepe ilçesi İlçe Tarım Müdürlüğünde yine Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yaparken 1998 yılında bitirdi. 2001 yılında Ordu Tarım İl Müdürlüğüne tayin oldu. Burada Proje İstatistik Şube Müdürlüğünde 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında Teknik Ekip Başkanı ve Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanım Taleplerinin değerlendirilmesi birim sorumlusu olarak görev yaptı. 2004 yılında tayin olduğu Samsun Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünde;

1- Arazi Kullanım Kabiliyetleri  Sınıfları Belirleme Projesi

2-Arazi Kullanım Planlaması Projesi Komisyonu ( Başkan)

3- Tarım Dışı Arazi Kullanım Taleplerinde Komisyonu ( Başkan)

4-Arazi Derecelendirme Komisyonu (Başkan)

5-Arazi Toplulaştırma Projesi (Kontrol Mühendisi);

olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında mazeret (eş durumu) gerekçesiyle tayin olduğu Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak çalışmakta iken 19.11.2014 tarihli Valilik Oluru ile  Şube Müdürü Vekili olarak görevlendirilmiştir.

            Ersin Eray KESKİN evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ulaşım

Tel: 0462 2302145-166, 05327003328

e-mail: eekeskin@hotmail.comS.NoAdıSoyadıÜnvanı
1Ersin ErayKESKİNŞube Müdürü
2OrhanALİOĞLUHarita Mühendisi
3PetekKAHRAMANMühendis
4BaharKARADENİZMühendis
5Resul GÜDÜHarita Mühendisi
6Yahya KemalERKANMühendis
7Yusuf ZiyaCÖMERTMühendis
8OlgunPERVANLARSğl. Memuru
9Halit ZiyaAYARMühendis​


​Hazırlanmakta

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri 

a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak, 

b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak, 

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak, 

ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak, 

d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 

e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

f) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 

g) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 

ğ) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek, 

h) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek, 

ı) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek, 

i) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak, 

j) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak, 

k) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak 

l) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek, 

m) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

n) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak, 

o) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek, 

ö) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak, 

p) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak, 

r) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak, 

s) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak, 

ş) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek, 

t) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak, 

u) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak. 

ü) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek. 

v) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

y) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak, 

z) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek, 

aa) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek, 

bb) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek. 

cc) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. 

çç) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri, satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek, 

dd) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

''